Kjøpsvilkår

Salgsbetingelser -  Flexi Innredninger AS ( Org.nr. 984747225)

Innholdsfortegnelse:

1. Avtalen

2. Partene

3. Priser

4. Avtaleinngåelsen

5. Ordrebekreftelse

6. Betaling

7. Transport av varer m. v.

8. Undersøkelsesplikt

9. Salgspant

10. Kjøperens rettigheter ved mangel

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

12. Personopplysninger

13. Retur av varer

 

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet

(herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper,

 pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

2. Partene

Selger

Firmanavn: Flexi Innredninger AS

Kontaktadresse: Titangata 10a , 1630 Gamle Fredrikstad

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefonnummer: 69 30 48 40 Telefaksnummer: 69 30 48 41

Organisasjonsnummer: 98 47 47 225

Kjøper er firma / person som foretar bestillingen.

3. Priser

Alle prisene, som er oppgitt av selger, er uten merverdiavgift og fraktkostnader.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i

tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den

annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte

ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med

bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen

og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

6. Betaling

Eksisterende kunder får 15 dager kreditt.

Nye kunder kreditsjekkes og kan få 10 dager kreditt.

Selger kan kreve forskuddsbetaling dersom omstendighetene tilsier dette.

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og morarenter i henhold til gjeldende satser.

7. Transport av varer m.v.

Vi forsøker til enhver til å tilby beste løsning og alternativ , når det gjelder transport av varer.

Dersom kjøper ikke tar imot varen ved avtalt leveringsadresse og produktet sendes i retur til oss av transportør, vil vi belaste kjøper våre fraktkostnader tur /retur, og en lagerhåndteringskostnad på kr. 350,00.

8. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis det har oppstått synlige skader , er kjøperen pliktig til å anmerke dette på fraktbrev / utleveringsseddel og gi beskjed til selger i løpet av samme dag. Hvis det dreier seg om skjulte skader ( hvor emballasjen er hel) , er kjøperen pliktig til å meddele dette til selger senest innen 3 dager etter mottak av varen. I slike tilfeller skal både bilder av varen og emballasjen sendes sammen med reklamasjon.

9. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert eventuelle renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

10. Kjøperens rettigheter ved mangel

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller påfører selgeren urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Dersom selgeren sørger for retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag:Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning:Kjøperen kan ikke kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 8.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatningfra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse:Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin  rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmisligholdt eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling.Ved manglende betaling kan kravet, etter

forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

12. Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.

Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Selgeren kan kun innhente kjøperens organisasjonsnummer/ personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

 

13. Retur av varer

Retur av varer kun etter avtale med selger. Spesialproduserte varer tas som hovedregel IKKE i retur.

Ved godkjent retur krediteres 80 % av kjøpesummen.

 

© 2024 Flexi Innredninger AS - Din totalleverandør av butikkinnredning. Developed by Averosi